کتاب من ( آموزشی - فرهنگی ) هانا 2(آموزشی- فرهنگی) آموزش و پرورش شهرستان چگنی پروردگارا ! مرا مدد کن تا دانش اندکم نه نردبانی باشد برای فزونی غرور و تکبر و نه حلقه‌ای برای اسارت و نه دستمایه‌ای برای تجارت ،بلکه گامی باشد برای انسانیت و متفاوت ساختن زندگی خود و دیگران. ---------------------------------------------- http://hana2.mihanblog.com 2020-05-23T21:29:40+01:00 text/html 2017-05-11T01:30:43+01:00 hana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد دانش آموز عزیزم من میروم اما تو در ابتدایی راهی .... http://hana2.mihanblog.com/post/603 <div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">دانش آموز عزیزم من می روم&nbsp; اما خاطره اولین هیچ وقت فراموش نمی شود ..<br></span><br><br><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">وقت خداحافظی من از تو رسیده است .</span><br><br><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp;ولی برای و تازه شروع کار است . <br></span><br><br><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);">برای تو سلام است . <br></span><br><br><span style="background-color: rgb(51, 102, 255);">آغاز یک راه است .</span><br>&nbsp;<br><br><br><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">راهی که آن را چراغ علم و دانش روشن کرده است .</span><br><br><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);">&nbsp;راهی که پایان ندارد ..</span><br><br><br><span style="background-color: rgb(204, 51, 204);">&nbsp;به من قول بده خسته نشوی ....</span><br>&nbsp;<br><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">تو تنها نیستی ....</span><br><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp;زیرا همیشه معلمی هست که دست تو&nbsp;&nbsp; را بگیرد. </span><br><br><br><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">من می روم و از دور به تماشای&nbsp; تلاش های تو می ایستم . </span><br><br><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">من به امید فردا زنده می مانم تا ببینم آنچه را که تو یاد گرفته ای آیا به کار می بندی ؟</span><br><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">&nbsp;آیا تو فردا را آن طور که من آزرو داشتم می سازی ؟</span><br><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);">&nbsp;من می روم و اندیشه ام را بر جای می گذارم ....</span><br><span style="background-color: rgb(255, 204, 153);">&nbsp;تو نیز می روی ...</span><br><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);">اما هرگز اولین معلم خود را فراموش نکن ...<br>&nbsp;هیچ چیز و هیچ کس جای اولین را نمی گیرد . </span><br><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);">&nbsp;اولین نگاه </span><br><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);">&nbsp;اولین سلام </span><br>&nbsp;<span style="background-color: rgb(51, 204, 0);">اولین حرف </span><br><span style="background-color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;آموزگار پایه اول دبستان&nbsp; . شهرستان چگنی . بخش شاهیوند روستای والفجر چم پلک&nbsp; سال تحصیلی 96-</span>95</font></span><br></div> text/html 2017-04-25T13:04:25+01:00 hana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد گاهی خدا http://hana2.mihanblog.com/post/602 <div align="center"><img class="irc_mi" src="http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/7/11/22/500x506_1436636506235572.jpg" style="margin-top: 0px;" alt="Image result for ‫خدا ی من‬‎" width="388" height="393"></div> text/html 2017-03-10T12:32:24+01:00 hana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد یکی شادی می آورد یکی .... http://hana2.mihanblog.com/post/601 <div align="center"><img src="http://www.mardoman.net/files/hope7/1.jpg" alt="" border="0"></div> <br> text/html 2017-03-10T12:30:00+01:00 hana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد ما تو زندگیمون .... http://hana2.mihanblog.com/post/600 <p style="text-align: center;"><img title="پدر و مادر فداکاری عشق عشق واقعی " src="http://images.persianblog.ir/725130_Uz7dUAtd.jpg" alt="پدر و مادر فداکاری عشق عشق واقعی " height="250" width="395">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: x-large; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;">ما عادت کردیم وقتی فیلم به تیتراژ رسید،</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: x-large; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;">اگه تو خونه باشیم،</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: x-large; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;">دستگاه رو خاموش می کنیم،</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: x-large; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;">اگه تو سینما باشیم</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: x-large; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;">سالن رو ترک می کنیم.</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: x-large; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;">ما تو زندگیمون </span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: x-large; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;">هیچ وقت <br></span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: x-large; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;">کسانی که زحمت اصلی رو برامون کشیدن نمی بینیم.</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: x-large; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;">ما</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: x-large; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;">فقط دوست داریم کسایی رو ببینیم</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: x-large; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;">که</span></p> <p style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: x-large; font-family: arial,helvetica,sans-serif; color: #000000;"> برامون نقش بازی می کنند.</span></p> text/html 2017-02-12T16:11:34+01:00 hana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد خدای مهربانم سلام.... http://hana2.mihanblog.com/post/599 <div id="postbody" style="text-align: justify; padding: 0px 10px 5px 3px; font-size: 10.6667px; line-height: 1.5em; direction: rtl; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(193, 213, 223);" align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000" size="4">خدایـــــــــــــا؛<span class="Apple-converted-space"> مرا ببخش</span><br><br>بابت هر شبی که بی شکر سر بر بالین گذاشتم؛<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br><br>بابت هر صبحی که بی سلام به تو آغاز کردم؛<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br><br>بابت لحظات شادی که به یادت نبودم؛<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br><br>بابت هر گره که به دست تو باز شد<br><br>و من به شانس نسبتش دادم؛<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br><br>بابت هر گره که به دستم کور شد<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br><br></font><div><font face="Mihan-IransansBold" color="#CC0000" size="4">و مقصر را تو دانستم</font></div></div> text/html 2017-02-12T16:05:49+01:00 hana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد خدایا http://hana2.mihanblog.com/post/598 <p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><br class="Apple-interchange-newline">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 11pt;"><br></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 11pt;">چگونه بخوانمت؟ چگونه یادت كنم؟ كه شرمسارم از اینكه چون تو خدایی و چون ما بندگانی چون تو مهربان وبنده نواز وبخشنده و چون بندگانی بی رحم <br></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><br></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">خدایا !</span><br></span></span></strong></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 11pt;"><br></span></span></strong></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 11pt;">شرمسارم كه بندگانت به نام تو سر از تن جدا میكنند.</span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">خدایا !</span><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 11pt;">خجلم كه بندگان تو به نام تو آزار و شكنجه می دهند و حقوق انسان ها را زیر پا می گذارند.</span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 11pt;"><br>خداوندا</span></strong></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 11pt;"><br></span></strong></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 11pt;">شرمسارم كه بندگان تو با نام تو حكومت می كنند و دلهای امیدوار به تو را مایوس می سازند.</span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">خدایا !</span></span><br></span></strong></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 11pt;"><br></span></strong></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">غصه دارم كه مدعیان راه تو در حالی مشعول زر اندوزی هستنددر حالی كه مردانی شرمسار از فقر و نداری نزد زن و همسر خود سر در گریبان می كنن</span>د.</span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">خدایا !</span><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">شرمسارم از این همه ریا و دقل بازی! دلهایی كه نور تورا ندیده اند اما زبان و ظاهر آنها تو را فریاد می زند.</span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br>خدایا !</span><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 11pt;">شرمسارم كه بر درو دیوار شهرم همه جا نام توست اما دریغ از اینكه در رفتار و كردارها بتوانم ترا بیابم.</span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br>خدایا !</span><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 11pt;">خجلم كه ما بندگان از نعمتی چون فكر و اندیشه خود بهره نمی بریم و عاقبت آن را نصیب و قسمت تو می دانیم.</span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">خدایا !</span><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">شرمسارم كه ما نمی خواهیم ترا آنگونه كه هستی بشناسیم.</span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br>خدایا !</span><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">شرمسارم كه هنوز آنقدر تورا نشناخته ایم كه تصور می كنیم برای رابطه با تو باید كسی یا چیزی را نزد تو روان كنیم.</span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">خدایا !</span></span><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">خجلم كه از زمان بت پرستی تا كنون نوعی پرستش در ذهن ما نقش بسته كه به ما اجازه نمی دهد بیشتر ترا بشناسیم و هنوز خوی بت پرستی در وجود ماست.</span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br>خدایا !</span><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">شرمسارم كه در آسمانها به دنبال تو می گردیم در حالی كه تو با مایی و اگر خود اراده كنیم دست ما را میگیری.</span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><br></span><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">خدایا !</span><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">از این ناراحتم كه روزی بسیاری از درهای علوم را بر روی خود بگشاییم و هنوز شناختمان از تو تنها در همین حد باشد</span>.</span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 11pt;"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br>خدایا !</span><br></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="font-size: 11pt;"><br></span></strong></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">شرمسارم كه نمی بینیم تو خارج از قوانین طبیعی هستی هرگز هرگز عملی انجام نمی دهی با این حال همه ما بندگان دست به دعا بر می داریم كه : قوانینت را به نفع كار ما تغییرده!</span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(0, 128, 0);"><br></span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">خدایا !</span><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">خجلم كه جهالت خود را به تو نسبت می دهیم.و هرگونه كم و كاستی و كوته اندیشی خود را ناشی از قوانین تو می دانیم. در حالی كه قوانین طبیعی تو افراد متفكر و صاحب اندیشه را میطلبد, كه بدانند این قوانین ازلی و ابدی است.</span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br>خدایا !</span><br></span></strong></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></strong></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">شرمسارم كه در طول تاریخ همه آنان كه خواستند به درستی تو را به مردم بشناسند, شكنجه دادیم و به نام كافر آنها را بر دار كردیم. و از آنان روی بر گرداندیم چرا كه آنان می خواستند تعقل را به جای تعبد پیشه ما سازند.</span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br>خدایا !</span><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><br></strong></span></span></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 32, 32);"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong></strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">خجلم كه چون فكر نمی كنیم به حقیقت نمی رسیم پس ناچار می شویم موهومات را خیلی راحت بپزیریم.</span></span></span></p><br class="Apple-interchange-newline"> text/html 2017-01-17T14:08:23+01:00 hana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد خدایا مرا ببخش به خاط تمام در های که زدم و هیچ کدام خانه تو نبود .... http://hana2.mihanblog.com/post/597 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">خدایا مرا ببخش</font><font size="3"><br><font face="Mihan-IransansBold">به خاطر تمام لحظه هایی که تو با من بودی و من فکر می کردم تنها هستم</font><br><font face="Mihan-IransansBold">به خاطر تمام ثانیه هایی که منتظرم می ماندی و من نمی آمدم ؛ مرا ببخش</font><br><font face="Mihan-IransansBold">به خاطر تمام روزهایی که تو برای من بهترین ها را خواستی و من برای رسیدن به بدترین ها ناامیدت کردم</font><br><font face="Mihan-IransansBold">به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و هیچ کدام در خانه ی تو نبود ؛ مرا ببخش</font><br><font face="Mihan-IransansBold">به خاطر تمام لحظه هایی که ماهی قلب من خلاف جریان مسیر تو حرکت می کرد و پرنده ی روح من پرواز نمی کرد و در آسمان رسیدن به تو گم نمی شد</font><br><font face="Mihan-IransansBold">مرا ببخش ؛ به خاطر تمام گله هایم مرا ببخش ...</font></font><br></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8170329676/bebakhsh.jpg" alt="خدایا مرا ببخش - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-01-17T14:05:59+01:00 hana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد دعایت می کنم روزی http://hana2.mihanblog.com/post/596 <div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" color="#3333FF"><a href="http://atrekhoda.com/post/219" target="" title="">دعایت می کنم</a> ، <b>عاشق </b>شوی روزی</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br><font color="#3333FF">بفهمی <b>زندگی </b>، بی عشق نا<a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D9%85%D8%AA%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7" target="" title="">زیبا</a>ست</font><br><br>دعایت می کنم ،<br>با این نگاه خسته ، گاهی <b>مهربان </b>باشی<br>به لبخندی ، تبسم را به لب های عزیزی ، <b>هدیه </b>فرمایی<br>بیابی ، کهکشانی را ، درون <b>آسمان </b>تیره شب ها<br>بخوانی نغمه ای با <b>مهر</b><br><br>دعایت می کنم&nbsp; ، در آسمان سینه ات<br>خورشید مهری ، رخ بتاباند<br><br>دعایت می کنم ، روزی زلال قطره اشکی<br>بیابد راه چشمت را<br>سلامی از لبان بسته ات ، جاری شود با <b>مهر</b><br><br>دعایت می کنم ، یک شب تو راه خانه خود ، گم کنی<br>با دل بکوبی ، کوبه مهمانسرای <b>خالق </b>خود را<br><br><font color="#3333FF"><a href="http://atrekhoda.com/post/219" target="" title="">دعایت می کنم</a> ، روزی بفهمی با <b>خدا</b></font><br><font color="#3333FF">تنها به قدر یک رگ گردن ، و حتی کمتر از آن</font><br><font color="#3333FF">فاصله داری</font><br>و هنگامی که ابری ، <b>آسمان </b>را با زمین ، پیوند خواهد داد<br>مپوشانی تنت را ، از نوازش های بارانی<br><br><a href="http://atrekhoda.com/post/219" target="" title=""><font color="#3333FF">دعایت می کنم</font></a><br><font color="#3333FF">روزی بفهمی ، گرچه دوری از <b>خدا</b></font><br><font color="#3333FF">اما خدایت با تو نزدیک است</font><br><br>دعایت می کنم ، روزی دلت بی کینه باشد ، بی حسد<br>با <b>عشق</b><br>بدانی جای او در سینه های پاک ما پیداست<br><font color="#3333FF">شبانگاهی ، تو هم با عشق با نجوا</font><br><font color="#3333FF">بخوانی <b>خالق </b>خود را</font><br><font color="#3333FF">اذان صبحگاهی ، سینه ات را پر کند از <b>نور</b></font><br><font color="#3333FF">ببوسی سجده گاه خالق خود را</font><br><br>دعایت می کنم ، روزی خودت را گم کنی<br>پیدا شوی در او<br>دو دست خالیت را پر کنی از حاجت و<br>با او بگویی :<br><b>بی تو این معنای بودن ، سخت بی معناست</b><br><br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF" target="" title="">دعا</a>یت می کنم روزی<br>نسیمی ، خوشه اندیشه ات را<br>گرد و خاک غم ، بروباند<br>کلام گرم محبوبی<br>تو را <b>عاشق </b>کند بر <b>نور</b><br><br><a href="http://atrekhoda.com/post/tag/%D8%AF%D8%B9%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF" target="" title="">دعا</a>یت می کنم وقتی به دریا می رسی<br>با موج ها ی آبی دریا ، برقص آیی<br>و از جنگل ، تو درس <b>سبزی </b>و <b>رویش </b>، بیاموزی<br>بسان قاصدک ها ، با پیامی ، <b>نور امید</b>ی بتابانی<br>لباس مهربانی ، بر تن عریان مسکینی ، بپوشانی<br>به کام پر عطش ، یک جرعه آبی ،&nbsp; بنوشانی<br><br><font color="#3333FF"><a href="http://atrekhoda.com/post/219" target="" title="">دعایت می کنم </a>روزی بفهمی ،</font><br><font color="#3333FF">در میان هستی بی انتها ، باید تو می بودی</font><br><font color="#3333FF">بیابی جای خود را ،&nbsp; در میان نقشه دنیا</font><br><br><br>دعایت می کنم <b>عاشق </b>شوی روزی<br>بگیرد آن زبانت<br>دست و پایت گم شود<br>رخساره ات گلگون شود<br>آهسته زیر لب بگویی ، آمدم<br>به هنگام <b>سلام </b>گرم محبوبت<br>و هنگامیکه می پرسد ز تو ، نام و نشانت را<br>ندانی کیستی<br>معشوق عاشق ؟<br>&nbsp;عاشق معشوق ؟<br>آری ، بگویی هیچکس<br><br>دعایت می کنم روزی بفمهمی ای مسافر ، رفتنی هستی<br>ببندی کوله بارت را<br>تو را در&nbsp; لحظه های روشن&nbsp; با او&nbsp; <br><br>دعایت می کنم ای مهربان همراه<br>تو هم ، ای خوب من<br>گاهی دعایم کن ... </font></div> text/html 2017-01-01T15:25:59+01:00 hana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد ای خدا من http://hana2.mihanblog.com/post/595 <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; هرکه مست از شراب چشم تو نیست، زنده به چیست؟!<br><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br>خدایا!</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما بنده توئیم و بنده را جز اطاعت نشاید! به ما الفبای بندگی بیاموز</span>.<br><br><br>خدایا!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; بی نگاه لطف تو، هیچ کار به سامان نمی رسد.<br>نگاهت را از ما دریغ نکن.<br><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br>خدایا!</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; عنانمان را از دست نفسمان بستان</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">و یاد خودت را چنان در دلمان بنشان که تو از چشممان ببینی</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">و از گوشمان بشنوی و از زبانمان بگویی.</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><br><br>خدایا!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; نگاهمان را از غیر خودت بگردان و ما را نگران خودت بگردان.<br><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);">خدایا!</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ما آداب عاشقی بیاموز و اصول عشقبازی و راه و رسم کرشمه شناسی.</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><br><br>خدایا!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; چشم دیدن جلوه های جمالت را به کوردلان زیبایی نشناس عنایت کن.<br><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br>خدایا!</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; در قیامت با چه رویی به چشمهای تو نگاه کنیم که در مقابل عمری نعمت،</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">جز گناه و معصیت نیاورده ایم. شرمساریِ آن روز از هر عذابی دردناک تر است.</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">دستمان بگیر.</span><br><br><br>خدایا!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; دین و دیانت را برای اهل تدیّن معنا کن.<br><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br>خدایا!</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; خنجر جهالت، کندتر از شمشیر عداوت نیست.</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">پناه بر تو از جهالت دینداران و عداوت دنیامداران.</span><br><br><br>خدایا!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; عالمان و هنرمندان و خطیبان را عاملان به گفته هایشان قرار ده.<br><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);"><br>خدایا!</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق به شهرت را از دل دنیاپرستان ببر و به جای آن اخلاص و معرفت بنشان.</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><br><br>خدایا!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; به چشم، گریه بیاموز و به دل، اِنکسار و به همه اعضا و جوارح، بندگی.<br><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><br><br>خدایا!<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; به دست حجت خاتم، گره از کار فرو بسته ی عالم بگشا.<br><br><br><span style="color: rgb(0, 153, 0);">آمیـــــــــن یا رب العالمیـــــن</span></font><br><br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8177152476/monajat.jpg" alt="مناجات نامه - عطرخدا www.atrekhoda.com" hspace="0" height="320" width="320" vspace="0" border="0" align="bottom"><br>&nbsp;<br></div><br class="Apple-interchange-newline"> text/html 2017-01-01T15:22:02+01:00 hana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد نامه خدا http://hana2.mihanblog.com/post/594 <font face="Mihan-Iransans" size="2"><br class="Apple-interchange-newline"><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></font><div class="TopPost" style="width: 600px; height: 68px; background: rgb(255, 255, 255) url(&quot;http://s5.picofile.com/file/8159482818/1.gif&quot;) no-repeat scroll right top; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><div class="TopPost2" style="padding: 24px 85px 0px 20px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><a href="http://atrekhoda.com/post/76" style="text-decoration: none; color: rgb(19, 87, 120);">بخوان ما را منم پروردگارت - نامه خدا</a></b></font></div></div><div class="CenterPost" style="width: 600px; background: rgb(255, 255, 255) url(&quot;http://s5.picofile.com/file/8159482826/2.gif&quot;) repeat-y scroll right center; direction: rtl; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 9pt; overflow: hidden; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><div class="CenterPost2" style="padding: 10px 15px;"><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><br><br><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s5.picofile.com/file/8147310384/name2.jpg" alt="نامه خدا - عطرخدا www.atrekhoda.com" hspace="0" height="188" width="290" vspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br>بخوان ما را منم پروردگارت<br>منم معشوق زیـبایت ، منم نزدیکتر از تو به تو ، اینک صدایم کن<br>رها کن غیر ما را ، سوی ما بازآ ، منم پروردگار پاک و بی‌همتا<br><br>منم زیبا که زیبا بنده‌ام را دوست می‌دارم<br>تو بگشا گوش دل پروردگارت با تو می‌گوید :<br><b>تو را در بیـکران دنیای تـنـهایان رهایت من نـخواهم کـــرد</b><br><br>بساط روزی خود را به من بـسپار ، رها کن غصه یک لـقـمه نان و آب فردا را<br>تو راه بندگی طی کن عــزیزا‌ ، من خــدایی خـوب می‌دانــــم<br><br>تـو دعـوت کن مرا بر خود به اشکی ، یا خدایی<br>مـیهمانم کن که من چشمان اشک آلوده‌ات را دوست می‌دارم<br><br>طـلب کن خالق خود را<br>بجو ما را‌ ، تو خواهی یافت که عاشق می‌شوی بر ما<br>و عـاشق می‌شوم بر تو که وصل عاشـق و معشوق هـم ،<br>آهسته می‌گویم ، خدایی عالمی دارد<br><br>قـسم بر عاشقان پاکِ با ایمان ، قسم بر اسب‌های خسته در میدان<br>تو را در بهترین اوقات آوردم<br><br>قسم بر عـصر روشن تـکیه کن بر من<br>قسم بر روز ، هـنـگامی که عالم را بگیرد نور ، قسم بر اختران روشن اما دور<br><b>رهایت من نخواهــــــم کـــرد</b><br><br>بـخوان ما را ، که می‌گـوید که تو خــواندن نمی‌دانی؟!<br>تو بـگـشا لب ، تو غیر از ما خدای دیگری داری؟!<br><b>رهـا کن غیر ما را</b><br>آشـتی کن با خــدای خود تو غـیر از ما چه می‌جویی؟!<br>تــو با هر کس بـجز با ما ، چه می‌گویی؟!<br>و تــو بی من چه داری؟ هیچ<br>بگو با ما چه کم داری عزیــزم‌؟! هیــــچ ...<br><br>هـزاران کهکشان و کوه و دریا را<br>و خـورشید و گـیاه و نور و هـسـتی را<br>برای جلــــوه خود آفـریدم من ولی<br>وقتی تو را من آفـریدم بر خودم احـسـنت<b><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></b>می‌گـفتم<br><br>تویی زیـبا‌تر از خورشید زیــبایم<br>تویی والاترین مـهمان دنـیایم<br>که دنیا بی‌تو ، چیزی بی‌تو را کم داشت<br><br><b>تو&nbsp; ای مـحبوب‌ترین میـهمان دنیایم</b><br><b>نمی‌خوانی چرا ما را؟؟</b><br><b>مگر آیا کـسی هم با خدایـش قهر می‌گردد؟</b><br><br></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s5.picofile.com/file/8147300200/name1.jpg" alt="نامه خدا - عطر خدا www.atrekhoda.com" hspace="0" height="192" width="363" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br>هزاران توبه‌ات را گرچه بـشکستی ، بـبـیـنم من تو را از درگه‌ام رانــدم؟؟<br>اگر در روز سـخـتـیـت خواندی مرا اما به روز شادیـت<br>یک لحظه هم یادم نکـردی ، به رویـت بنده ی من هیچ آوردم؟؟<br><br>که می ترساندت از من؟<br>رها کن آن خدای دور ، آن نامهربان معبود ، آن مخلوق خود را<br><br><b>این منم پروردگار مـهربانـت ، خالقت</b><br>اینک صدایم کــن مرا با قطره اشکی<br>پـیش آور دو دست خالی خود را‌ ، با زبان بسته‌ات کاری ندارم<br><br>لـیک غوغای دل بـشکسته‌ات را می‌شنـیدم<br>غریبِ این زمین خاکیم ، آیا عـزیزم حاجـتی داری؟<br>بـبـیـنم چشم‌های خـیست آیا گفته‌ای دارند؟<br>بخوان ما را بـگردان قبله‌ات را سوی ما<br><br>ایـنک وضویی کن<br>خـجالت مـیکشی از من؟ بگو ، جز من کسی دیگر نـمی‌فهمد<br><b>به نـجوایی صدایم کن بدان آغـوش من باز است</b><br><br><b>برای درک آغـوشم شروع کن<br>یک قـدم با تــو تمام گام‌های مانده‌اش با من ..</b></font></div></div> text/html 2017-01-01T15:20:07+01:00 hana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد گفت و گو با خدا http://hana2.mihanblog.com/post/593 <div id="postbody" style="text-align: justify; padding: 0px 25px 5px 3px; font-size: 10.6667px; color: rgb(248, 248, 248); line-height: 1.5em; direction: rtl; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(0, 0, 0);" align="center"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><strong>&nbsp;&nbsp; گفتگو با خدا<br><font color="#FFFFFF">در رویاهایم دیدم كه با خدا گفتگو می كنم .<br>خدا پرسید پس تو میخواهی با من گفتگو كنی؟</font></strong></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#FFFFFF"><strong>&nbsp;من در پاسخش گفتم: اگر وقت دارید. خدا خندید و گفت وقت من بی نهایت است. در ذهنت چیست كه می خواهی از من بپرسی؟<br>پرسیدم چه چیز بشر شما را سخت متعجب می سازد؟</strong></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#FFFFFF"><strong>&nbsp;خدا پاسخ داد: كودكی شان. اینكه آنها از كودكی شان خسته می شوند و عجله دارند زود بزرگ شوند و بعد دوباره پس از مدت ها آرزو می كنند كه كودك باشند... اینكه آنها سلامتی شان را از دست می دهند تا پول بدست آورند و بعد پولشان را از دست می دهند تا سلامتی شان را بدست آورند. اینكه با اضطراب به آینده نگاه می كنند و حال را فراموش می كنند و بنابراین نه در حال زندگی می كنند نه در آینده. اینكه آنها به گونه ای زندگی میكنند كه گویی هرگز نمی میرند و به گونه‌ای می میرند كه گویی هرگز زندگی نكرده‌اند...</strong></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#FFFFFF"><strong><br></strong></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#FFFFFF"><strong><br></strong></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#FFFFFF"><strong><br></strong></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#FFFFFF"><strong><br></strong></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#FFFFFF"><strong><br></strong></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#FFFFFF"><strong><br></strong></font></p></div> text/html 2016-11-14T14:00:29+01:00 hana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد گفت گو با خدا http://hana2.mihanblog.com/post/591 <p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><br class="Apple-interchange-newline"><font face="Mihan-Iransans">یا رب مکن از لطف پریشان ما را / هر چند که هست جرم و عصیان ما را<br>ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم / محتاج بغیر خود مگردان ما را . . .</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans"><img title="جملات و متن های زیبا, گفتگو با خدا" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/an13.gif" alt="جملات و متن های زیبا, گفتگو با خدا" style="border: 0px; border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">گفتگو با خدا</span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans"><img title="جملات و متن های زیبا, گفتگو با خدا" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/an13.gif" alt="جملات و متن های زیبا, گفتگو با خدا" style="border: 0px; border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">گفتگو با خدا</span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">پروردگارا<br>ببخش مرا که آنقدر حسرت نداشته هایم را خوردم ، شاکر داشته هایم نبودم . . .</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans"><img title="جملات و متن های زیبا, گفتگو با خدا" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/an13.gif" alt="جملات و متن های زیبا, گفتگو با خدا" style="border: 0px; border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">گفتگو با خدا</span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">بارالها<br>تو نادیده میگیری<br>من هم نادیده میگیرم<br>تو خطاهایـم را<br>من عطاهایت را . . .</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans"><img title="جملات و متن های زیبا, گفتگو با خدا" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/an13.gif" alt="جملات و متن های زیبا, گفتگو با خدا" style="border: 0px; border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">گفتگو با خدا</span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش<br>خواهی دید که ان لحظه هرگز نخواهد رسید . . .</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans"><img title="جملات و متن های زیبا, گفتگو با خدا" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/an13.gif" alt="جملات و متن های زیبا, گفتگو با خدا" style="border: 0px; border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(255, 153, 204);">گفتگو با خدا</span></font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد<br>که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من . . .</font></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; text-align: center; width: 519px; color: rgb(31, 31, 31); font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans"><img title="جملات و متن های زیبا, گفتگو با خدا" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/an13.gif" alt="جملات و متن های زیبا, گفتگو با خدا" style="border: 0px; border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></font></p><br><br><font size="7"><br></font><div align="center"><font color="#333399" size="7"><font face="Mihan-Iransans">لطفا به ادامه مطلب بروید </font></font><br></div> text/html 2016-11-14T13:54:47+01:00 hana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد امیدوار باش به خدا.. http://hana2.mihanblog.com/post/588 <br class="Apple-interchange-newline"><br style="color: rgb(209, 220, 243); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(0, 0, 0);"><center style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; ل<br></center><font style="font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(0, 0, 0); font-size: 15pt;" face="Arial" color="#bcbcbc"><font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma" color="#979797"><div id="post" style="padding: 0px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#e5e5e5" size="4"></font><div align="right"><font color="#e5e5e5"><div id="postbody" style="text-align: justify; padding: 0px 17px 5px 3px; font-size: 8pt; color: rgb(229, 229, 229); line-height: 1.5em; direction: rtl;"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3">یوسف مى دانست تمام درها بسته هستند اما به خاطر خدا و به امید</font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3">او حت</font><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3">ی<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3">به سوی درهای بسته دوید...و تمام درهای بسته برایش<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3">باز</font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3">شد...</font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3">"اگر تمام درهای دنیا هم برویت بسته شدند دنبال درهای بسته بدو</font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3">چون<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3">خدای<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3">تو و یوسف یكیست</font><font face="Mihan-IransansBold" color="#6600CC" size="3"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></font>...<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><font size="5">"</font></p></div></font></div></div></font></font> text/html 2016-10-30T15:00:41+01:00 hana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد مهمترین دوره زندگی http://hana2.mihanblog.com/post/587 <div id="irc_mimg" align="left"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj08_zBlIPQAhUBLhQKHQfgB48QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fmahboobi91.blogfa.com%2Fpost%2F327&amp;psig=AFQjCNHKbc6RsDj7fpPzj1dZUZ-lSgUZZA&amp;ust=1477938608437390" data-ved="0ahUKEwj08_zBlIPQAhUBLhQKHQfgB48QjRwIBw" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwj08_zBlIPQAhUBLhQKHQfgB48QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fmahboobi91.blogfa.com%2Fpost%2F327&amp;psig=AFQjCNHKbc6RsDj7fpPzj1dZUZ-lSgUZZA&amp;ust=1477938608437390"><img id="irc_mi" style="margin-top: 39px;" alt="نتیجه تصویری برای من یک معلمم" src="http://up.pnu-club.com/images/vb5tp41c67vju3tjgxsy.png" height="315" width="728"></a></div> text/html 2016-10-30T14:56:41+01:00 hana2.mihanblog.com فاطمه پاریاد گاهی نمی شود که نمی شود http://hana2.mihanblog.com/post/586 <p style="text-align: center;"><img src="http://youne3.persiangig.com/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%20%D8%BA%D9%85/normal_a12j~0.jpg"></p><p><br></p><h2 style="text-align: center; line-height: 20.89px; font-family: &quot;b koodak&quot;, &quot;b traffic&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, Helvetica; background-color: rgb(250, 250, 250);"><font style="color: rgb(255, 0, 204);" size="3">گاهی گمان نمی کنی و می شود<br>گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود<br>گاهی هزار دوره دعا بی استجابت است<br>گاهی نگفته قرعه بنام تو می شود<br>گاهی گدای گدایی و بخت نیست<br>گاهی تمام شهر گدای تو می شو</font><span style="color: rgb(255, 0, 204);"><font size="3">د</font><span style="font-size: x-large;">…</span></span></h2>